Правила языкового центра (KODUKORD)

 

 ExceptionalEnglish OÜ Kodukord

 

I Üldsätted

1. Käesolev kodukord on ExceptionalEnglish OÜ (edaspidi Keelekeskus) kokkuleppeline dokument, mis reguleerib Keelekeskuse põhikirjas reguleerimata käitumisreegleid Keelekeskuse territooriumil ja ruumides.
2. Kodukorra täitmine on kohustuslik kõigile õppijatele ja Keelekeskuse töötajatele.
3. Kodukorda rikkunud isiku suhtes langetab otsuse ExceptionalEnglish OÜ juhatus.

4. Kodukord on kehtiv alates selle kinnitamisest juhatuse poolt.

5. Muudatussätted hakkavad kehtima alates nende kinnitamisest juhatuse poolt.
6. Kodukorda tutvustab Keelekeskuse töötajale tööle võtmisel juhataja. Kodukorraga on võimalik töötajal igal ajal Keelekeskuse kodulehel 
https://www.exceptionalenglish.ee/ tutvuda.
7. Õppija saab kodukorraga tutvuda Keelekeskuse kodulehel 
https://www.exceptionalenglish.ee/ .
8. Õppijatel on õigus teha Keelekeskuse juhatajale ettepanekuid Keelekeskuse töö paremaks korraldamiseks.

 

II Keelekeskuse tegevuse põhimõtted

1. Keelekeskuse põhieesmärgiks on kvaliteetse keeleõppe pakkumine võimalikult paljudes keeltes, kasutades selleks mitmekesiseid õppevorme, kaasaegseid õppevahendeid ning paindlikku tunniplaani.

2. Õppijatele oluline info pannakse üles Keelekeskuse kodulehele https://www.exceptionalenglish.ee/ ja/või Facebook lehele https://www.facebook.com/exceptional.english/. Personaalsed teated edastatakse Õppijale telefoni või e-posti teel.


III Kursustele registreerimise kord

1.       Õppija võetakse keelekeskuse kursusele vastu sooviavalduse alusel ja kinnitatakse registreerimislehe ja/või koolituslepingu alusel.

2.       Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse korraldajalt, kelle kontaktid on igal Keelekeskuse sisulehel.

3.       ExceptionalEnglish kodukorraga saab õppija Keelekeskuse kodulehel https://www.exceptionalenglish.ee/ tutvuda.

 

IV Õppegruppide komplekteerimine

1.       Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saatnud kursuse korraldajale tasumise tõendava kinnituskirja.

2.       Keelekeskusel on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata grupi täitumiseni (vähemalt 4 õppijat mini-grupis).  Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega.

3.       Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% ulatuses tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

 

V Koolitusleping ja õppemaksu maksmise tingimused ja kord

 

1. Enne õppetööle asumist sõlmivad Keelekeskus ja õppija koolituslepingu.

2. Õppija on kohustatud informeerima Keelekeskust koolituslepingus märgitud kontaktandmete muutumisest.

3. Koolituse eest tasumine toimub koolituskeskuse poolt väljastatud arve alusel. Õppetasu arve väljastatakse maksjale e-posti või e-arve teel. Koolituse eest õppetasu maksmise tingimused on märgitud keelekeskuse ja koolituse tellija vahel sõlmitud koolituse lepingus ja/või registreerimislehel.

4. Õppemaks tasutakse ExceptionalEnglish OÜ arveldusarvele LHV pangas EE527700771002123625. Ülekande tegemisel tuleb märkida arve number.

5. Koolituste eest võib tasuda kogu summa ettemaksuna, igakuiselt või kokkuleppel koolituskeskuse esindajaga tasuda maksegraafiku alusel kui pole koolituse toimumise sõlmitud lepingus sätestatud teisiti.

6. Kui õppija ei ole arvel näidatud kuupäevaks õppemaksu tasunud, on keelekeskusel õigus nõuda viivist 1,00% päevas tähtaegselt tasumata summalt kuni selle summa täieliku tasumiseni.

7. Arvel märgitud maksetähtaja ületamisel on keelekeskusel õigus keelduda õppetöö võimaldamisest kuni olukorra lahenemiseni.

8. Rühmaõppes puudumised õppetasu maksumust ei vähenda.

9. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

 

VI Õpetajate kvaliteedi tagamine

1.       Keelekeskuse õpetajatel on kas erialane haridus või töökogemus ning kohustus osaleda koolitustel.

2.       Keelekeskus tagab, et kõik õpetajad järgivad ja kasutavad Keelekeskuse A&V metoodikat, mis baseerub kommunikatiivsel lähenemisel, kuid erineb suure hulga audio- ja videotehnikate kasutamise poolest igas loengus.

3.       Kooli juht kontrollib õppetöö kvaliteeti, viib läbi tunnivaatlusi ja küsib õppijatelt tagasisidet.

4.       Kursuse lõpus testitakse õppijate teadmisi. Keelkeskuse juht ja õpetajad on kursis õppijatel tulemustega Innove poolt korraldatavatel eksamil ja arvestavad seda õppetöö läbiviimisel.

 

VII Õppetasu tagastamise ja õppetasust vabastamise tingimused ja kord

1. Õppetasu tagastatakse arve maksja taotluse alusel kui õppija on teinud ettemaksu koolituse eest, milles ta osaleda ei saanud, vastavalt järgmistele reeglitele.

2. Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamise kord

2.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik keelekursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Keelekeskuse kontaktisikut e-kirja teel (exceptional.eng@gmail.com).

2.2. Koolituse loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolituse loobumise teatamisel 4-6 päeva enne kursuse algust tagastatakse 50% õppetasust. Muul juhul kuulub arve tasumisele ja õppetasu ei tagastata.

3. Koolituse katkestamine ja õppetasu tagastamise kord

3.1. Kursuse pooleli jätmisel, koolituse tasu ei tagastata, olenemata tundide arvust, millest osa ei võeta.

3.2. Kui õppija, kes maksab igakuiselt kuu arve alusel, ei saa mingil põhjusel enam jätkata, tuleb sellest keelekeskuse juhatajale või õpetajale teavitada koheselt telefoni või emaili teel. Sel juhul ei väljastata enam arvet järgmise kuu eest, kuid õppijal on kohustus kinni maksta selle kuu arve kuu lõpuni, mil ta teatab kursuse pooleli jätmisest, olenemata tundide arvust, millest osa ei võeta.

3.3. Koolituse ärajäämisel koolituskeskusest tingitud põhjus(t)el makstakse 100% koolituse eest makstud õppetasu tagasi tasutud summa ulatuses.

3.4. Keelekeskus ei kompenseeri õppija lühiajalist (s.o kuni 30 päeva k.a) puudumist, sõltumata sellise puudumise põhjustest.

3.5. Õppetasu maksmisest veel toimumata õppetundide eest võib osaliselt (kuni 30%) vabastada õppija, kes on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud rohkem kui 30 päeva. Puudumisest tervislikel põhjustel on õppija kohustatud teavitama koolituse korraldaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Keelekeskus ei tagasta õppemaksu juba toimunud õppetundide eest ega jooksva kuu tundide eest.

 

VIII Tagasiside

1. Soovime oma koolitusi muuta paremaks, sellepärast kogume koolituse lõpus või peale koolitust osalejatelt tagasisidet.

2. Tagasisidet kogutakse iga kursuse lõppedes kahel viisil: 1) kirjalikult, asutuses olevasse tagasiside raamatusse või 2) veebivormis, mis on saadaval Exceptional English veebilehel "Tagasiside":  Kui õppijad Malta keelereisil osalesid, saavad nad Exceptional English veebisaidil "Blog" veebilehel kommentaare jätta.

3. Uued õppijad saavad ka eelmiste kursuste õppijate avatud tagasisidet lugeda, nii positiivset kui ka konstruktiivset.

4. Nii kursuste korraldajad kui ka õpetajad arvestavad tulevaste kursuste kavandamisel õpilaste kommentaaride ja soovitustega.

IX Tuleohutuse üldjuhised

1.       Õppija on kohustatud järgima tuleohutuse eeskirju ja teavitama oma õpetajat või Keelekeskuse juhtkonda õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust.

2.       Keelekeskuse ruumides ja territooriumil on rangelt keelatud suitsetamine, prahi ja kulu põletamine, pürotehniliste vahendite kasutamine (ilutulestik ja paugutusvahendid) ning lahtise tulega tegelemine.

3.       Tulekahju korral kasutatakse õppijate evakueerimiseks kõiki olemasolevaid väljapääse (vastavalt evakueerimisplaanile).

4.       Evakueerimine toimub Keelekeskuse juhataja või ExceptionalEnglish OÜ juhatuse korralduste järgi, otsese hädaohu korral aga viivitamata ilma korralduseta.

5.       Õppijad evakueeritakse ja paigutatakse Keelekeskuse territooriumilt välja.

6.       Keelekeskuse juhataja peab tagama läbipääsude, väljapääsude, koridoride ja treppide korrasoleku, et oleks tagatud inimeste evakueerimine tulekahju korral.

 

Kodukord on kinnitanud ExceptionalEnglish OÜ juhataja poolt 01.01.2023.