KEELEKESKUSE KODUKORD

 

ExceptionalEnglish OÜ Kodukord

 

I Üldsätted


1. Käesolev kodukord on ExceptionalEnglish OÜ (edaspidi Exceptional English Keelekeskus või Keelekeskus) kokkuleppeline dokument, mis reguleerib Keelekeskuse põhikirjas reguleerimata käitumisreegleid Keelekeskuse territooriumil ja ruumides.
2. Kodukorra täitmine on kohustuslik kõigile õppijatele ja Keelekeskuse töötajatele.
3. Kodukorda rikkunud isiku suhtes langetab otsuse ExceptionalEnglish OÜ juhatus.

4. Kodukord on kehtiv alates selle kinnitamisest juhatuse poolt.

5. Muudatussätted hakkavad kehtima alates nende kinnitamisest juhatuse poolt.
6. Kodukorda tutvustab Keelekeskuse töötajale tööle võtmisel juhataja. Kodukorraga on võimalik töötajal igal ajal Keelekeskuse kodulehel
https://www.exceptionalenglish.ee/ tutvuda.
7. Õppija saab kodukorraga tutvuda Keelekeskuse kodulehel
https://www.exceptionalenglish.ee/ .
8. Õppijatel on õigus teha Keelekeskuse juhatajale ettepanekuid Keelekeskuse töö paremaks korraldamiseks.

 

II Keelekeskuse tegevuse põhimõtted

1. Keelekeskuse põhieesmärgiks on kvaliteetse keeleõppe pakkumine võimalikult paljudes keeltes, kasutades selleks mitmekesiseid õppevorme, kaasaegseid õppevahendeid ning paindlikku tunniplaani.
2. Õppijatele oluline info pannakse üles Keelekeskuse kodulehele
https://www.exceptionalenglish.ee/ ja/või Facebook lehele https://www.facebook.com/exceptional.english/. Personaalsed teated edastatakse Õppijale telefoni või e-posti teel.


III Kursustele registreerimise kord

1.       Grupikursusele või individuaalkursusele tuleb eelnevalt registreeruda.

2.       Registreerumiseks tuleb täida registreerimisvorm veebisaidil (www.exceptionalenglish.ee/eesti/registreerimine) või saata kursuse taotlus e-posti teel (info@exceptional-eng.com).

3.       Õppija võetakse keelekeskuse kursusele vastu sooviavalduse alusel ja kinnitatakse registreerimislehe ja/või koolituslepingu alusel. Registreerunud õppijad saavad kursuse infot registreerimislehes vastuvõtust. Vajadusel saadetakse infot kursuse algusest ka e-posti või telefoni teel.

4.       Enne kursuse algust testitakse vajadusel Õppija keeletase ja suunatakse tema tasemele vastavasse õppegruppi.

5.       Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse korraldajalt, kelle kontaktid on igal Keelekeskuse sisulehel.

 

IV Õppegruppide komplekteerimine

1.       Õppegrupp komplekteeritakse registreerumise järjekorra, sisenemistesti alusel. Juhul kui õpilase sisenemistase on natuke erinev grupi tasemest (näiteks, B1.2), lubatakse tal liituda kas madalama või kõrgema astme rühmaga (näiteks, B1.1 või B2.1).

2.       Enne kursuse algust saadab kursuse korraldaja registreerunud isikutele täpsema informatsiooni kursuse alguse kohta (toimumiskoha aadress, õpetaja nimi, kontaktid).

3.       Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saatnud kursuse korraldajale tasumise tõendava kinnituskirja.

4.       Keelekeskusel on õppegrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata grupi täitumiseni. (vähemalt 4 õppijat mini-grupis).  Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega.

5.       Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% ulatuses tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

 

V Koolitusleping ja õppemaksu maksmise tingimused ja kord

 

1. Enne õppetööle asumist sõlmivad Keelekeskus ja Õppija koolituslepingu.

2. Õppija on kohustatud informeerima Keelekeskust koolituslepingus märgitud kontaktandmete muutumisest.

3. Koolituse eest tasumine toimub koolituskeskuse poolt väljastatud arve alusel. Õppetasu arve väljastatakse maksjale e-posti või e-arve teel. Koolituse eest õppetasu maksmise tingimused on märgitud keelekeskuse ja koolituse tellija vahel sõlmitud koolituse lepingus.

4. Õppemaks tasutakse ExceptionalEnglish OÜ arveldusarvele LHV pangas EE527700771002123625. Ülekande tegemisel tuleb märkida  arve number. Õppemaks saab ka tasuda sularahas Keelekeskuse administraatorile.

5. Koolituste eest võib tasuda kogu summa ettemaksuna, igakuiselt või kokkuleppel koolituskeskuse esindajaga tasuda maksegraafiku alusel kui pole koolituse toimumise sõlmitud lepingus sätestatud teisiti.

6. Kui Õppija ei ole arvel näidatud kuupäevaks õppemaksu tasunud, on keelekeskusel õigus nõuda viivist 1,00% päevas tähtaegselt tasumata summalt kuni selle summa täieliku tasumiseni.

7. Arvel märgitud maksetähtaja ületamisel on keelekeskusel õigus keelduda õppetöö võimaldamisest kuni olukorra lahenemiseni.

8. Rühmaõppes puudumised õppetasu maksumust ei vähenda.

9. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

 

VI Õpetajate kvaliteedi tagamine

1.       Exceptional English õpetajatel on kas erialane haridus või töökogemus ning kohustus osaleda koolitustel.

2.       Keelekeskus tagab, et kõik õpetajad järgivad ja kasutavad keskuse metoodikat A&V, mis baseerub kommunikatiivsel lähenemisel, kuid erineb suure hulga audio- ja videotehnikate kasutamise poolest igas loengus.

3.       Kooli juht kontrollib õppetöö kvaliteeti, viib läbi tunnivaatlusi ja küsib õppuritelt tagasisidet.

4.       Kursuse lõpus testitakse õppurite teadmisi. Keelkeskuse juht ja õpetajad on kursis õppurite tulemustega Innove poolt korraldatavatel eksamil ja arvestavad seda õppetöö läbiviimisel.

 

VII Õppetasu tagastamise ja õppetasust vabastamise tingimused ja kord

1. Õppetasu tagastatakse arve maksja taotluse alusel kui koolitusel osaleja on teinud koolituse eest ettemaksu, milles ta osaleda ei saanud.

2. Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamise kord

2.1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik keelekursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Exceptional English kontaktisikut e-kirja teel (info@exceptional-eng.com).

2.2. Kursuset loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne kursuse algust tagastatakse 100% õppetasust.

2.3. Kursusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne kursuse algust tagastatakse 75% õppetasust.

2.4. Kursusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne kursuse algust, õppetasu ei tagastata.

2.5. Makstud õppetasu kursuse eest on võimalik üle kanda teisele kursusele juhul kui kursusel on vabu kohti.

 

3. Koolituse katkestamine, õppetasu tagastamise ja õppetasust vabastamise kord

3.1. Kui Õppija, kes maksab igakuiselt kuu arve alusel, ei saa mingil põhjusel enam jätkata, tuleb sellest keelekeskuse juhatajale või õpetajale teavitada koheselt telefoni või emaili teel. Sel juhul ei väljastata enam arvet järgmise kuu eest, kuid Õppijal on kohustus kinni maksta selle kuu arve, mil ta teatab kursuse pooleli jätmisest, olenemata tundide arvust, millest osa ei voeta.

3.2. Kui terve kursuse õppemaksu on ettemakstud enne kursuse algust ja Õppija katkestab õpingud pärast esimest kursuse õppekorda, tagastatakse Õppijale 95% õppemaksust, millest on eelnevalt maha arvatud toimunud õppetundide maksumus.

3.3. Kui terve kursuse õppemaksu on ettemakstud enne kursuse algust ja Õppija katkestab õpingud pärast teist õppekorda tagastatakse Õppijale 90% õppemaksust, millest on eelnevalt maha arvatud toimunud õppetundide maksumus.

3.4. Kui terve kursuse õppemaksu on ettemakstud enne kursuse algust ja Õppija katkestab õpingud pärast kolmandat õppekorda tagastatakse Õppijale 30% õppemaksust, millest on eelnevalt maha arvatud juba toimunud õppetundide maksumus.

4. Koolituse ärajäämisel koolituskeskusest tingitud põhjus(t)el makstakse koolituse eest makstud õppetasu tagasi tasutud summa ulatuses.

5. Keelekeskus ei kompenseeri Õppija lühiajalist (s.o kuni 30 päeva k.a) puudumist, sõltumata sellise puudumise põhjustest.

6. Mõjuval põhjusel, eelkõige Õppija pikaajalisel haigestumisel või mõne muu ootamatu õppimist takistava asjaolu ilmnemisel, mis kestab rohkem kui 30 päeva, on Õppijal õpingute katkestamise korral võimalik esitada avaldus keelekeskuse juhatajale ja taotleda õppemaksu osalist tagastamist veel toimumata õppetundide eest. Keelekeskus ei tagasta õppemaksu juba toimunud õppetundide eest.

7. Õppetasu maksmisest võib osaliselt (50%) vabastada Õppija, kes on tervislikel põhjustel õppetööst puudunud rohkem kui 30 päeva. Puudumisest tervislikel põhjustel on Õppija kohustatud teavitama koolituse korraldaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 

VIII Õppekeskkond

1.       Keelekeskus viib õppetööd läbi büroohoones Narva mnt. 38 Tallinnas, kus ta rendib kahte ruumi, mis on sisustatud klassiruumideks.

2.       Ruumides on keskküte, nii loomulik kui kunstlik valgustus, loomulik ventilatsioon ja WIFI. Klassis on õppuritele suur laud ja toolid, õppematerjalide väljapanek.

3.       Lisaks õppe- ja töövihikutega raamaturiiulitele, pakub kolmanda korruse klassiruum õpilastele ka tasuta raamatukogu erinevates keeltes. Õpilased saavad raamatud koju viia, neid lugeda ja kuu aja jooksul kooli tagasi tuua.

4.       Õpetajal on kasutada töölaud, tahvel ja markerid, diaprojektor, kõlarid ja arvuti. Puhkenurgas on joogivee aparaat, kohvi ja tee tegemise võimalus, WC asub kordoris.

 

IX Tagasiside

1.       Soovime oma koolitusi muuta paremaks, sellepärast kogume koolituse lõpus või peale koolitust osalejatelt tagasisidet.

2.       Iga kursuse viimasel tunnil kirjutavad Õppijad oma tagasisidet keelekeskuse tagasiside raamatusse. Kui õppijad Malta keelereisil osalesid, saavad nad Exceptional English veebisaidil "Blog" veebilehel kommentaare jätta.

3.       Uued õppijad saavad ka eelmiste kursuste õppijate avatud tagasisidet lugeda, nii positiivset kui ka konstruktiivset.

4.       Nii kursuste korraldajad kui ka õpetajad arvestavad tulevaste kursuste kavandamisel õpilaste kommentaaride ja soovitustega.


X Keelekeskuse reeglid

1.       Keelekeskuse töötajatel ja õppijatel on keelatud Keelekeskuse ruumides ja territooriumil pruukida tubakasaadusi, alkohoolseid jooke ning muid narkootilisi ja toksilisi aineid. Keelekeskuse on keelatud kaasa võtta ohtlikke esemeid (tulirelvi, terariistu, lõhkekehi, ohtlikke kemikaale).

2.       Õppija on kohustatud hoidma Keelekeskuse vara. Rikutud või lõhutud esemed parandab süüdlane ise või hüvitab nende väärtuse või remondikulud.

3.       Tunnis kasutatavaid Keelekeskuse kuuluvaid õppevahendeid hoiab Õppija puhtana.

4.       Kui õpetaja on andnud Õppijale loa kasutada mõnda õppematerjali väljaspool Keelekeskust, tuleb see tagastada hiljemalt kursuse lõpuks.

5.       Mobiiltelefon tuleb õppetunni toimumise ajaks panna hääletule režiimile või välja lülitada.

XI Tuleohutuse üldjuhised

1.       Õppija on kohustatud järgima tuleohutuse eeskirju ja teavitama oma õpetajat või Keelekeskuse juhtkonda õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust.

2.       Keelekeskuse ruumides ja territooriumil on rangelt keelatud suitsetamine, prahi ja kulu põletamine, pürotehniliste vahendite kasutamine (ilutulestik ja paugutusvahendid) ning lahtise tulega tegelemine.

3.       Tulekahju korral kasutatakse õppijate evakueerimiseks kõiki olemasolevaid väljapääse (vastavalt evakueerimisplaanile).

4.       Evakueerimine toimub Keelekeskuse juhataja või ExceptionalEnglish OÜ juhatuse korralduste järgi, otsese hädaohu korral aga viivitamata ilma korralduseta.

5.       Õppijad evakueeritakse ja paigutatakse Keelekeskuse territooriumilt välja.

6.       Keelekeskuse juhataja peab tagama läbipääsude, väljapääsude, koridoride ja treppide korrasoleku, et oleks tagatud inimeste evakueerimine tulekahju korral.


XII Lõppsätted
1. Olukorrad, mis ei ole Keelekeskuse põhikirjas ega kodukorras sätestatud, lahendatakse poolte omavahelisel kokkuleppel, lähtudes headest tavadest ja sõbralikest suhetest.

Kodukorra on kinnitanud ExceptionalEnglish OÜ juhataja poolt 10.04.2020.

 

 

ExceptionalEnglish OÜ                                

Reg. 14065486                                   

Tel.: 5512932

 

Juhatuse liige Tatiana Vinichenko

 

 

…………………………                                                             

 

Allkiri