KEELEKESKUSE KODUKORD

 

I Üldsätted
1. Käesolev kodukord on ExceptionalEnglish OÜ (edaspidi Keelkekeskus) kokkuleppeline dokument, mis reguleerib Keelkekeskuse põhikirjas reguleerimata käitumisreegleid Keelkekeskuse territooriumil ja ruumides.
2. Kodukorra täitmine on kohustuslik kõigile õppijatele ja Keelkekeskuse töötajatele.
3. Kodukorda rikkunud isiku suhtes langetab otsuse ExceptionalEnglish OÜ juhatus.

4. Kodukord on kehtiv alates selle kinnitamisest juhatuse poolt.

5. Muudatussätted hakkavad kehtima alates nende kinnitamisest juhatuse poolt.
6. Kodukorda tutvustab Keelekeskuse töötajale tööle võtmisel juhataja. Kodukorraga on võimalik töötajal igal ajal Keelekeskuse kodulehel
www.exceptional-english.ee tutvuda.
7. Õppija saab kodukorraga tutvuda Keelekeskuse kodulehel
www.exceptional-english.ee .
8. Õppijatel on õigus teha Keelekeskuse juhatajale ettepanekuid Keelekeskuse töö paremaks korraldamiseks.


II Keelekeskuse tegevuse põhimõtted
1. Keelekeskuse põhieesmärgiks on kvaliteetse keeleõppe pakkumine võimalikult paljudes keeltes, kasutades selleks mitmekesiseid õppevorme, kaasaegseid õppevahendeid ning paindlikku tunniplaani.
2. Õppijatele oluline info pannakse üles Keelekeskuse kodulehele
www.exceptional-english.ee ja/või teadetetahvlile. Personaalsed teated edastatakse Õppijale telefoni või e-posti teel.


III Koolitusleping ja õppemaksu tasumine
1. Enne õppetööle asumist sõlmivad Keelkekeskus ja Õppija koolituslepingu.

2. Õppija on kohustatud informeerima Keelkekeskust koolituslepingus märgitud kontaktandmete muutumisest.
3. Vastavalt koolituslepingule väljastab Keelkekeskus Õppijale arved.

4. Keelekeskus esitab Õppijale arve Kursuse registreerimise eest. Keelekeskuses kehtib ettetasutav ühekordne registreerimistasu (Registreerimistasu), mis sisäldab õpiku, töövihiku ja lisaõppematerjalide maksu ning Õppija keeletaseme algtestimise tasu.
5.
Keelekeskus õpetab Õppijale võõrkeelt vastavalt õppekavadele, tunniplaanile ja vastava rühma tasemele ja õppemahule. Õppija on kohustatud, selle eest tasuma õppemaksu (Õppemaks).
6.
Kursusemaks on jaotatud võrdseteks osamakseteks 4-6 kuu peale, olenemata sellest, et ühes kuus võib tundide arv olla erinev. Tasumine toimub igakuiselt kuuarvete alusel. Esimene arve väljastatakse kalendrikuul, kui Kursus algab. Kui Õppija liitub poole Kursuse pealt, siis esimene arve väljastatakse jooksval kuul, vastavalt sellele kui mitu tundi käesoleval kalendrikuul järele on jäänud. Õppija saab ka terve Kursuse Õppemaksu enne õppetöö algust maksta.

7. Õppemaksu suurus sõltub õppetundide arvust; mõnel juhul on rühmale kinnitatud erihind (väikerühmad, asutuste rühmad, eriprogrammid). 

8. Õppemaks ja Registreerimistasu tasutakse ExceptionalEnglish OÜ arveldusarvele LHV pangas EE527700771002123625. Ülekande tegemisel tuleb märkida viitenumber ja Õppija Lepingu number. Õppemaks ja Registreerimistasu saab ka tasuda sularahas Keelekeskuse administraatorile.


IV Keelkekeskuse reeglid
1. Keelkekeskuse töötajatel ja õppijatel on keelatud
Keelkekeskuse ruumides ja territooriumil pruukida tubakasaadusi, alkohoolseid jooke ning muid narkootilisi ja toksilisi aineid. Keelkekeskuse on keelatud kaasa võtta ohtlikke esemeid (tulirelvi, terariistu, lõhkekehi, ohtlikke kemikaale).
2. Õppija on kohustatud hoidma Keelkekeskuse vara. Rikutud või lõhutud esemed parandab süüdlane ise või hüvitab nende väärtuse või remondikulud.
3. Tunnis kasutatavaid Keelkekeskuse kuuluvaid õppevahendeid hoiab Õppija puhtana.
4. Kui õpetaja on andnud Õppijale loa kasutada mõnda õppematerjali väljaspool Keelkekeskust, tuleb see tagastada hiljemalt kursuse lõpuks.
5. Mobiiltelefon tuleb õppetunni toimumise ajaks panna hääletule režiimile või välja lülitada.

V Tuleohutuse üldjuhised
1. Õppija on kohustatud järgima tuleohutuse eeskirju ja teavitama oma õpetajat või Keelekeskuse juhtkonda õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust.
2. Keelekeskuse ruumides ja territooriumil on rangelt keelatud suitsetamine, prahi ja kulu põletamine, pürotehniliste vahendite kasutamine (ilutulestik ja paugutusvahendid) ning lahtise tulega tegelemine.
3. Tulekahju korral kasutatakse õppijate evakueerimiseks kõiki olemasolevaid väljapääse (vastavalt evakueerimisplaanile).
4. Evakueerimine toimub Keelekeskuse juhataja või ExceptionalEnglish OÜ juhatuse korralduste järgi, otsese hädaohu korral aga viivitamata ilma korralduseta.
5. Õppijad evakueeritakse ja paigutatakse Keelekeskuse territooriumilt välja.
6. Keelekeskuse juhataja peab tagama läbipääsude, väljapääsude, koridoride ja treppide korrasoleku, et oleks tagatud inimeste evakueerimine tulekahju korral.

 


VI Lõppsätted
1. Olukorrad, mis ei ole Keelekeskuse põhikirjas ega kodukorras sätestatud, lahendatakse poolte omavahelisel kokkuleppel, lähtudes headest tavadest ja sõbralikest suhetest.
Kodukorra on kinnitanud ExceptionalEnglish juhataja poolt OÜ 05.08.2016.